استخدام برنامه نویس ری‌اکت نیتیو و نودجی‌اس در تریژر

به یک برنامه نویس سنیور ری‌اکت‌نیتیو و یه یک برنامه نویس سنیور نودجی‌اس نیازمندیم.